Brand-Veilig Totaalaanpak BV stelt voor u het brandveiligheiddossier op. Dit brandveiligheiddossier is een specifiek voor een gebouw opgesteld dossier dat alle aspecten omvat op het gebeid van brandveiligheid.

Met dit brandveiligheid heeft u in één dossier direct alle zaken bij de hand, het ideale hulpmiddel bij overleg met het bevoegd gezag (brandweer en gemeente) en met de verzekeringsmaatschappijen.

In overleg met u bepaalt Brand-Veilig Totaalaanpak BV welke elementen opgenomen kunnen worden in het brandveiligheiddossier, doch op basis van onze ervaring en kennis stellen wij voor.

  • de gebruiksvergunningstekeningen (dit zijn de indelingstekeningen met hierop aangegeven alle brandpreventieve maatregelen);
  •  het bedrijfsnoodplan;
  • certificaten van toegepaste materialen en producten van brandpreventieve maatregelen en installaties;
  •  tekeningen met de doorvoeringen;
  • controlelijst van de beheersmaatregelen die u zelf moet uitvoeren (brandmeldcentrale, sprinkler, vrijhouden vluchtwegen, oefenen van de ontruiming);
  • controlelijst van de jaarlijks onderhoud- en beheerzaken (brandmeldcentrale, doorvoeringen, RWA, etc);
  • belangrijke telefoonnummers;

Per 1 januari 2007 is de herziene Arbowet in werking getreden. Hierdoor wordt er onder andere een verandering teweeg gebracht in de verantwoordelijkheden. Zo worden de afspraken over te treffen maatregelen om aan de doelvoorschriften, die in de Arbowet en – besluit staan, te voldoen, vastgelegd in de Arbocatalogus.

Het door Brand-Veilig Totaalaanpak BV opgestelde brandveiligheidsdossier is voorbereid om opgenomen te worden in uw Arbocatalogus.

 Download hieronder de concept foto logboek en concept logboek!

download-pdf  download-pdf